CHEMOPUR FOAM

Chemopur Foam jest dwuskładnikową pianą silikatową, której składnik A tj. Chemopur Foam – SKŁADNIK A, jest mieszaniną krzemianów sodu i środków pomocniczych, a składnik B, tj. Chemopur Foam – SKŁADNIK B, jest mieszaniną diizocyjanianu difenylometanu (MDI), izomerów i homologów z niereaktywnymi rozcieńczalnikami. Piana silikatowa Chemopur Foam powstaje po zmieszaniu ze sobą w stosunku objętościowym 1:1 składników A i B. W wyniku przebiegu reakcji chemicznych, którym towarzyszy znaczny wzrost objętości piany, powstaje produkt utwardzony.

Chemopur Foam jest przeznaczony do stosowania w podziemnych zakładach górniczych niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach (pomieszczeniach) o stopniu zagrożenia wybuchem „a”, „b” i „c”. 

Chemopur Foam znajduje zastosowanie do: stabilizacji i konsolidacji górotworu, uszczelniania górotworu w otoczeniu tam izolacyjnych i wentylacyjnych, uszczelniania zrobów, wypełniania wyrw/pustek,  odcinania wycieków wodnych oraz na powierzchni do stabilizacji i konsolidacji gruntów i luźnych ziem.

Chemopur Foam charakteryzuje się zdolnością do przylegania do wszystkich typów skał i węgli, a także do innych materiałów (np.: beton, drewno, stal, tkanina podsadzkowa i wentylacyjna, itp).

 

Chemopur Foam jest produktem trudnopalnym, samogasnącym – średni czas palenia uzyskany w teście palności metodą płomieniową wynosi poniżej 8 sekund.

Chemopur Foam jest produktem antyelektrostatycznym – wartość rezystancji powierzchniowej, skrośnej i między punktami wynosi w każdym przypadku poniżej 109Ω.

 

Podstawowa  charakterystyka  składników  piany  Chemopur Foam

Parametr techniczny

Jednostka

Chemopur Foam – SKŁADNIK A

Chemopur Foam – SKŁADNIK B

Wygląd zewnętrzny w 25°C

-

bezbarwna lepka ciecz

ciemnobrązowa lepka ciecz

Gęstość w 25°C

g/cm3

1,35÷1,45

1,15÷1,25

Lepkość w 25°C

mPa·s

50÷250

150÷450

 

Podstawowa  charakterystyka  procesu  otrzymywania  piany  Chemopur Foam - warunki  laboratoryjne

Parametr techniczny

Jednostka

Wartość

Temperatura składników piany

°C

25

Czas początku reakcji

s

5÷15

Czas końca reakcji

s

40÷130

Stopień spienienia przy swobodnym spienianiu

v/v

≥30

Czas po jakim następuje start wzrostu piany

s

65-75

Temeratura reakcji

°C

90÷100

 

Parametry  produktu  utwardzonego

Parametr

Jednostka

Wartość

Wytrzymałość na ściskanie piany o stopniu spienienia 30

MPa

0,05

Rezystancja Powierzchniowa

Ω <109